Hizmet Birimlerinin Görev Tanımları

A. İhale İşleri Şube Müdürlüğü
 
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
AHMET MEMİŞ İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ
 1. Başkanlık yatırım programına göre birimlerin ihtiyaç taleplerini almak, bu talepler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 2. 4734 sayılı kanuna göre yapılacak olan mal alımı ihalelerini takip etmek ve sonuçlandırmak,
 3. 4734 sayılı kanuna göre yapılacak olan hizmet alımı ihalelerini takip etmek ve sonuçlandırmak,
 4. CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) alımı ihalesi işinin sözleşme ve şartname hükümlerine göre yürütülmesini takip etmek ve ihtiyaca göre yeni alım programı belirlemek,
 5. Belirli dönemler halinde ve Rektörlük Makamınca istenmesi halinde brifing raporu düzenlemek,
 6. Başkanlık gerçekleştirme görevini yürütmek,
 7. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
CENGİZ ÇAN ŞEF
 1. CNG Alımı İhalesi,
 2. Makine-Teçhizat Alımı İhalesi,
 3. Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi,
 4. Başkanlık Web sayfası düzenleme
 5. Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
HAKAN EMECAN ŞEF
 1. Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi,
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı İhalesi,
 3. Akaryakıt Alımı İhalesi,
 4. Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
METİN ÖNER ŞEF
 1. Personel Servisi Hizmet Alımı İhalesi
 2. Kalorifer Yakıtı (kal-yak) Alımı İhalesi
 3. Araç Kiralama Hizmet Alımı ihalesi
 4. Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 B. Genel Evrak, Satın Alma ve Tahakkuk İşleri Şube Müdürlüğü
 
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
MERVE DEMİRCİ GENEL EVRAK, TAŞINIR HİZMETLERİ, SATINALMA VE TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ
 1. Başkanlık bütçe teklifini hazırlamak ve ödenekleri takip etmek,
 2. Başkanlığa ait tüm tahakkuk iş ve işlemlerini yürütmek.
 3. Personel özlük işleri yolluk, maaş işlemleri vb. işleri yürütmek,
 4. Başkanlık ödeneklerinde yer alan, Rektörlük ve bağlı birimlere ait elektrik, su, telefon, internet v.b. ödemeleri takip ederek zamanında ödenmesini temin etmek,
 5. 2886 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yapılacak taşınmaz kiralamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Birimlerden gelen bakım onarım ve mal/malzeme taleplerinin, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü veya piyasadan satın alınmasını sağlamak,
 7. Başkanlık Web sayfası düzenleme ve HGS kartı iş ve işlemlerini yürütmek,
 8. Başkanlık iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işleyişini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 9. Birimlerin malzeme taleplerini, ambar mevcudu oranında taşınır istek belgesi ile karşılamak,
 10. Her mali yılsonunda ambara giren ve çıkan malzemelerin görevlendirilecek heyet tarafından sayım ve dökümlerini yapmak,
 11. Taşınır Kayıt Yetkililiği,
 12. Genel evrak iş ve işlemlerini yürütmek,
 13. Başkanlık gerçekleştirme görevini yürütmek,
YALÇIN ÇİĞDEM TEKNİKER
 1. Personelin özlük işlerini takip etmek,
 2. Personel maaşı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 3. Avans, yolluk iş ve işlemlerini yürütmek,
 4. Elektrik, su, telefon vs. fatura ödemelerini takip etmek,
 5. Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
EROL KARAKAYA BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 1. Doğrudan temin iş ve işlemlerini yürütmek,
 2. Araç sigortası iş ve işlemlerini yürütmek,
 3. Araçların bakım onarım iş ve işlemlerini yürütmek,
 4. Daire Başkanlığımız tarafından yürütülecek yıllık bakım onarım iş ve işlemlerini yürütmek,
 5. Taşınır ve tüketim malzemelerinin kayıtlarını elektronik ortamda tutmak, Birimlerin malzeme taleplerini, ambar mevcudu oranında taşınır istek belgesi ile karşılamak,
 6. Demirbaş malzemelerin birimlerdeki kullanıcılara zimmetleyerek ambar çıkışını yapmak,
 7. Satın alınan ve ambara teslim edilen taşınır ve tüketim malzemeleri ile araç ve gereçlerin muhafazasını, tahsisini ve teslimini sağlamak,
 8. Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ARMAĞAN KAYGUSUZ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 1. DMO alımları iş ve işlemlerini yürütmek,
 2. Konut Tahsis İşlemlerini yürütmek,                                                                                                    
 3. 2886 Sayılı Kanun Kapsamında yapılan Taşınmaz Kiralama iş ve işlemlerini yürütmek.
 4. Başkanlık birim yönergesi, faaliyet raporu v.b. iş ve işlemlerini yürütmek,
 5. Taşınır ve tüketim malzemelerinin kayıtlarını elektronik ortamda tutmak, Birimlerin malzeme taleplerini, ambar mevcudu oranında taşınır istek belgesi ile karşılamak,
 6. Demirbaş malzemelerin birimlerdeki kullanıcılara zimmetleyerek ambar çıkışını yapmak,
 7. Satın alınan ve ambara teslim edilen taşınır ve tüketim malzemeleri ile araç ve gereçlerin muhafazasını, tahsisini ve teslimini sağlamak,
 8. Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 
C. Sürekli İşçi ve TYP Şube Müdürlüğü Görev Tanımları
 
 
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
MEHMET TUNA SÜREKLİ İŞÇİ ŞUBE MÜDÜRÜ
 • Sürekli işçi (Temizlik, Güvenlik) özlük, maaş, SGK, izin, rapor v.b. iş ve işlemlerini yürütmek,
 • TYP kapsamında, İşkur İl Müdürlüğünden alınan işçilerin iş ve işlemlerini yürütmek
 • Başkanlık gerçekleştirme görevini yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,
NAZAN DEMİRAL BİLGİSAYAR
İŞLETMENİ
 • 115 Güvenlik İşçisi 124 Temizlik İşçisi Toplam 240 işçinin maaş ve icra işlemleri
 • SGK , İŞKUR Girişleri
 • Rektörlük Merkezindeki işçilerin izin ve özlük işlemleri ile ilgili yazışmalar
 • Sürekli İşçilerin hukuki yazışmaları
 • TYP Kapsamında istihdam edilen 150 işçinin özlük, maaş, icra işlemleri
COŞKUN
GÜNAY
BİLGİSAYAR
İŞLETMENİ
 • 115 Güvenlik İşçisi 124 Temizlik İşçisi Toplam 240 işçinin maaş ve icra işlemleri
 • SGK , İŞKUR Girişleri
 • Rektörlük Merkezindeki işçilerin izin ve özlük işlemleri ile ilgili yazışmalar
 • Sürekli İşçilerin hukuki yazışmaları
 • TYP Kapsamında istihdam edilen 150 işçinin özlük, maaş, icra işlemleri

D. Ulaştırma ve Çevre Şube Müdürlüğü Görev Tanımları
 
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
……  
ARAÇLAR AMİRİ
 1. Üniversitemiz Merkez yerleşkesi dış mekânlarının (park, bahçe v.b.) bakım işlerini takip etmek,
 2. Üniversitemizce açık alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, merkez ve ilçe birimlerimiz mezuniyet törenlerinde ve ihtiyaç duyulduğunda tüm birimlerimize teknik destek sağlamak,
 3. Üniversitemize ait kamu konutlarının iş ve işlemlerini yürütmek,
 4. Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda olan ısı merkezlerindeki kalorifer kazanlarını yaktırmak ve takip etmek,
 5. Birimlerden gelen mal/malzeme ve bakım onarım taleplerinin doğrudan temin ile piyasadan satın alınmasını sağlamak,
 6. Taşınır malzemelerin kayıtlardan terkini ile demir aksamlıların mevzuat çerçevesinde satışını gerçekleştirmek,
 7. Başkanlık gerçekleştirme görevini yürütmek,
 8. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek
 
 1. Üniversitemize ait hizmet araçları ve ihale yolu ile temin edilen hizmet araçlarının  sevk ve idaresini yapmak,
 2. Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım-onarım, sigorta, muayene v.b. iş ve işlemlerini yürütmek,
 3. Araç kiralama hizmet alımı ihalesi iş ve işlemlerini sözleşme ve şartname hükümleri doğrultusunda takip etmek,
 4. Üniversitemiz teknik işlerini yürüten sürekli işçilerin sevk ve idaresini yapmak,
 5. Başkanlık gerçekleştirme görevini yürütmek,
 6. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek
ÖZGÜR AYDIN KALORİFERCİ
 1. Kalorifer yakıtlarının (fueloil, CNG v.b.) takibini yapmak,
 2. Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak
MURAT PEKER KALORİFERCİ
 1. Kalorifer yakmak,
 2. Kalorifer yakıtlarının (fueloil, CNG v.b.) takibini yapmak,
 3. Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak
MEHMET YİĞİT BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Baş Şoför
AYDIN KIRKAYA BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Şoförlük
VEDAT KORKMAZ TEKNİSYEN Şoförlük
CANER MERT ŞEF Makam Şoförlüğü
ENES YÜCEL ŞOFÖR Şoförlük
ENGİN KUNT ŞOFÖR Şoförlük
MURAT DEMİRAL ŞOFÖR Şoförlük
TUNCAY BAYRAKTAR ŞOFÖR Şoförlük
RECAİ ŞENYÜZ TEKNİSYEN Şoförlük
AYHAN ÖKSÜZOĞLU HİZMETLİ Şoförlük
YUSUF KÖSE ŞOFÖR Şoförlük
 
 
E. Güvenlik Şube Müdürlüğü Görev Tanımları
  
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEMALETTİN KORKMAZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÜVENLİK ŞUBE
MÜDÜRÜ
1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında; Giresun Üniversitesinin merkez ve taşra teşkilatında her türlü koruma ve güvenlik hizmeti vermek üzere, işleyişi sağlamak.
2. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 12. Maddesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 19.04.2015 tarih, B.05.1.EGM.0.11.08.01/3404-5218- 74415 sayı ve 5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde Gözetilecek Esaslar konulu 2005/42 Sayılı Genelgesine uygun olarak; Giresun Üniversitesi’nin Koruma Planını hazırlamak, planın uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.
3. Giresun Üniversitesi’ne gelen ziyaretçiler ile ilgili tedbirler almak ve Makamın onayına sunmak.
4. Güvenlik Tedbirleri ile ilgili gerekli görülen noktalarda geçici ek tedbirlerin alınmasını sağlamak
5. Kampus sınırları içinde meydan gelen tüm olayları takip ederek tedbir almak ve Makamın onayına sunmak.
6. Güvenlik Tedbirleri ile ilgili gerekli görülen noktalarda geçici ek tedbirlerin alınmasını sağlamak
7. Koruma ve Güvenlik Hizmeti verilmesi amacıyla nöbet noktaları oluşturarak, Makamın onayına sunmak.
8. Koruma ve güvenlik hizmeti vermek üzere oluşturulan noktalara uygun “Nöbet yeri talimatı” düzenleyerek, Makamın onayına sunmak.
9. Koruma ve güvenlik hizmeti vermek amacıyla oluşturulan Nöbet noktaları ile ilgili talimatların uygulanmasını sağlamak üzere denetleme yapmak.
10. Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelinin idaresini sağlamak.
11. Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin özlük işlerini takip etmek.
12. Personelin çalışma programını düzenleyerek, “Nöbet çizelgelerini” hazırlamak.
13. Birimle ilgili yazışmaları takip etmek,  gerekli yazışmaları sevk ve idaresini yapmak.
14. Mahiyetindeki personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirmek, eğitim programlarının yapılmasını sağlamak.
15. Bağlı olduğu yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak
 
 
 
 
 
 
 

FATİH KARA
 
 
 
 
 
 
 

GÜVENLİK ŞEFİ
1. Kendisine verilen görevleri; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun bağlı tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.
2. Nöbet yerindeki talimatlara uygun hareket edilmesini takip ve kontrol etmek.
3. Nöbet noktalarında kontrol ve denetim yapmak, yapılan kontrol ve denetimlerle ilgili rapor hazırlayarak, Makama bildirmek.
4. Hazırlanan Aylık Nöbet Listesine göre, Özel Güvenlik Görevlilerini görev yerlerine sevk etmek.
5. Nöbet noktalarında bulunan görev ekipmanlarının sağlam, nöbet yerinin tertipli ve düzenli olmasını sağlamak.
6. Güvenlik Görevlilerinin giyim yardımlarını takip etmek.
7. Makamın yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili personel, kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak.
8. Nöbet hizmetlerinde kullanılan malzeme, teçhizat ve eşyaların her zaman çalışır vaziyette olmasını sağlamak.
9. Personelin yıllık/hastalık/mazeret izinlerini ve diğer genel yazışmaları düzenleyerek, Makama sunmak.
10. Aylık Nöbet listelerini hazırlamak, Makama sunmak.
11. Nöbet Noktaları Nöbet Devir Teslim defterlerini kontrol etmek.
12. Güvenlik Görevlilerine ait izin işlemlerinin takibini yapmak.
13. Bağlı olduğu yöneticiler tarafından verilen diğer işleri yapmak.
14. Güvenlik Şube Müdürünün olmadığı hallerde Güvenlik Şube Müdürüne ait sorumlulukları yerine getirmek, yetkilerini kullanmak

 
F. Sivil Savunma Birimi Görev Tanımları
 
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
ERTUĞRUL YALÇIN SİVİL SAVUNMA UZMANI
 1. · Afet ve Acil Durum Eylem ve Sivil Savunma Planlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak,
 2.  ·Acil durum ekip personelinin (sivil savunma servisleri) kuruluşunu sağlamak, eğitimlerini yaptırmak,
 3. · Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
 4. · Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç-gereç ve malzemenin tedarik ve teminini, ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
 5.  · Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
 6. · Gerektiğinde, üniversitede KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) savunma, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili işleri, ilgili kurum ve kuruluş ile üniversite içinde ilgili birimlerle koordineli olarak yaptırılmasını sağlamak,
 7. · Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin üniversitede uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
 8. · Üniversite içerisinde (gerektiğinde) ikaz ve alarm haberlerinin alınıp yayılmasını, tahliye ve sığınaklarla ilgili hizmetlerin düzenlemesini ve yürütmesini sağlamak,
 9. · Afet ve acil durum yönetimi, sivil savunma hizmetleri, KBRN tehdit ve tehlikeleri, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilere eğitim vermek,
 10. · Afet ve acil durum yönetimi, sivil savunma ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda üniversite adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili yapılacak tatbikatlarda üniversiteyi temsil etmek ve gerektiğinde kurum içerisinde tatbikatlar düzenlenmesini sağlamak,
 11. · Üniversitenin denetimine tabii birimlerinde yürütülen sivil savunma, afet ve acil durum yönetimi ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayarak, üst yönetim (Rektör) adına hizmetlerin takip, kontrol ve denetimini yapmak,
 12. · Afet ve acil durum yönetimini gerektiren hallerde kurulacak Afet ve Acil Durum Yönetim Biriminin sekretarya hizmetini yürütmek; bu amaçla, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (Giresun AFAD) ile koordinasyonu sağlamak,
 13. · Yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Üniversite ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Giresun AFAD) ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 14.  · Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve kurumla ilgili hususların yerine getirmesini sağlamak,
 15. · İlgili mevzuat uyarınca, üst yönetici tarafından verilen görevleri yapmak