HİZMET BİRİMLERİ GÖREV TANIMLARI

İhale İşleri Şube Müdürlüğü
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
AHMET MEMİŞ İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 1. Başkanlık yatırım programına göre birimlerin ihtiyaç taleplerini almak, bu talepler doğrultusunda gerekli iş ve
işlemleri yürütmek,
2. 4734 sayılı kanuna göre yapılacak olan mal alımı ihalelerini takip etmek ve sonuçlandırmak,
3. 4734 sayılı kanuna göre yapılacak olan hizmet alımı ihalelerini takip etmek ve sonuçlandırmak,
4. CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) alımı ihalesi işinin sözleşme ve şartname hükümlerine göre yürütülmesini takip etmek ve
ihtiyaca göre yeni alım programı belirlemek,
5. Belirli dönemler halinde ve Rektörlük Makamınca istenmesi halinde brifing raporu düzenlemek,
6. Daire Başkanlığı uhdesinde Kalite Yönetim Sistemi İş ve İşlemleri yürütmek
7. 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Başkanlık gerçekleştirme görevini yürütmek,
8. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
CENGİZ ÇAN ŞEF 1. Makine,Teçhizat ve Laboratuvar Cihazları Alımı İhalesi,
2. Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi,
3. DMO Müteferrik Alım İhalesi,
4. Yatırım programı iş ve işlemleri,
5. İhale Hakediş raporlarını düzenleme ve Ödeme İşlemleri,
6. Daire Başkanlığı uhdesinde Kalite Yönetim Sistemi İş ve İşlemleri,
7. Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
HAKAN EMECAN ŞEF 1. Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi,
2. CNG Alımı İhalesi,
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı İhalesi,
4. Akaryakıt Alımı İhalesi,
5. Kuru Odun ve Kömür Alımı İhalesi,
6. Güvenlik Personeli Kıyafeti Alımı İhalesi,
7. İhale Hakediş raporlarını düzenleme ve Ödeme İşlemleri,
8. Daire Başkanlığı uhdesinde Kalite Yönetim Sistemi İş ve İşlemleri,
9. Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
METİN ÖNER ŞEF 1. Personel Servisi Hizmet Alımı İhalesi
2. Araç Kiralama Hizmet Alımı ihalesi
3. İhale Hakediş raporlarını düzenleme ve Ödeme İşlemleri,
4. Daire Başkanlığı uhdesinde Kalite Yönetim Sistemi İş ve İşlemleri,
5. Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
     
Genel Evrak, Satın Alma ve Tahakkuk İşleri Şube Müdürlüğü
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
MERVE DEMİRCİ GENEL EVRAK, TAŞINIR HİZMETLERİ, SATINALMA VE TAHAKKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 1. Başkanlık bütçe teklifini hazırlamak ve ödenekleri takip etmek,
2. Başkanlığa ait tüm tahakkuk iş ve işlemlerini yürütmek.
3. Personel özlük işleri, yolluk, maaş işlemleri vb. işleri yürütmek,
4. Başkanlık ödeneklerinde yer alan, Rektörlük ve bağlı birimlere ait elektrik, su, telefon, internet v.b. ödemeleri takip
ederek zamanında ödenmesini temin etmek,
5. 2886 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yapılacak taşınmaz kiralamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
6. Üniversitemiz Lojmanlarının, Kamu Konutları Kanunu Hükümlerine göre personele tahsis işlemlerini yürütmek,
7. Birimlerden gelen bakım onarım ve mal/malzeme taleplerinin, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
(Katalog Alımı) veya piyasadan (Doğrudan Temin) satın alınmasını sağlamak,
8. Başkanlık Web sayfası düzenleme ve HGS kartı iş ve işlemlerini yürütmek,
9. Başkanlık iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işleyişini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla
ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
10. Birimlerin malzeme taleplerini, ambar mevcudu oranında taşınır istek belgesi ile karşılamak,
11. Her mali yılsonunda ambara giren ve çıkan malzemelerin görevlendirilecek heyet tarafından sayım ve dökümlerini yapmak,
12. Taşınır Kontrol Yetkililiği,
13. Genel evrak iş ve işlemlerini yürütmek,
14. Daire Başkanlığı uhdesinde Kalite Yönetim Sistemi İş ve İşlemleri yürütmek
15. 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Başkanlık gerçekleştirme görevini yürütmek,
16. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
YALÇIN ÇİĞDEM TEKNİKER 1. Başkanlık Gelen-Giden Evrak Kayıt İşlemlerini yürütmek,
2. Personelin özlük işlerini takip etmek,
3. Personel maaşı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
4. Avans, yolluk iş ve işlemlerini yürütmek,
5. Elektrik, su, telefon vs. fatura ödemelerini takip etmek,
6. Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
EROL KARAKAYA BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1. Başkanlık Gelen-Giden Evrak Kayıt İşlemlerini yürütmek,
2. Doğrudan temin iş ve işlemlerini yürütmek,
3. Araç sigortası iş ve işlemlerini yürütmek,
4. Araçların bakım onarım iş ve işlemlerini yürütmek,
5. Daire Başkanlığımız tarafından yürütülecek yıllık bakım onarım iş ve işlemlerini yürütmek,
6. Taşınır ve tüketim malzemelerinin kayıtlarını elektronik ortamda tutmak, Birimlerin malzeme taleplerini, ambar mevcudu oranında
taşınır istek belgesi ile karşılamak,
7. Demirbaş malzemelerin birimlerdeki kullanıcılara zimmetleyerek ambar çıkışını yapmak,
8. Satın alınan ve ambara teslim edilen taşınır ve tüketim malzemeleri ile araç ve gereçlerin muhafazasını yapmak ve ilgili birimlere
devrini gerçekleştirmek,
9. Konut Tahsis İşlemlerini Yürütmek,
ARMAĞAN KAYGUSUZ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1. DMO Katalog alımları iş ve işlemlerini yürütmek,
2. 2886 Sayılı Kanun Kapsamında yapılan Taşınmaz Kiralama iş ve işlemlerini yürütmek.
3. Başkanlık birim yönergesi, faaliyet raporu v.b. iş ve işlemlerini yürütmek,
4. Taşınır ve tüketim malzemelerinin kayıtlarını elektronik ortamda tutmak, Birimlerin malzeme taleplerini, ambar mevcudu oranında
taşınır istek belgesi ile karşılamak,
5. Demirbaş malzemelerin birimlerdeki kullanıcılara zimmetleyerek ambar çıkışını yapmak,
6. Satın alınan ve ambara teslim edilen taşınır ve tüketim malzemeleri ile araç ve gereçlerin muhafazasını, tahsisini ve teslimini sağlamak,
7. Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ÖZGÜR AYDIN TEKNİSYEN 1. Başkanlığımız ambarlarının mal/malzeme giriş-çıkış, sevk ve idaresini sağlamak
2. Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak
     
     
Sürekli İşçi ve TYP Şube Müdürlüğü Görev Tanımları
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
MEHMET TUNA SÜREKLİ İŞÇİ ŞUBE MÜDÜRÜ 1. Sürekli işçi (Temizlik, Güvenlik) maaş, SGK, izin, rapor v.b. iş ve işlemlerini yürütmek,
2. TYP kapsamında, İşkur İl Müdürlüğünden alınan işçilerin iş ve işlemlerini yürütmek
3. 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Başkanlık gerçekleştirme görevini yürütmek,
4. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,
NAZAN DEMİRAL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1. Güvenlik ve Temizlik Personeli maaş ve icra işlemleri
2. Güvenlik ve Temizlik Personelinin aylık puantaj takibi,
3. SGK , İŞKUR Girişleri,
4. Rektörlük Merkezindeki işçilerin izin ve her türlü rapor işlemleri ile ilgili yazışmalar,
5. Sürekli İşçilerin 4857 Sayılı İş Kanunu ve İcra Kanunundan doğan hukuki yazışmaları
6. TYP Kapsamında istihdam edilen maaş, icra işlemleri
COŞKUN GÜNAY BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1. Elektronik Belge Yönetim Sistemi Birim Proje Sorumlusu,
2. Güvenlik ve Temizlik Personeli maaş ve icra işlemleri,
3. Güvenlik ve Temizlik Personelinin aylık puantaj takibi,
4. SGK , İŞKUR Girişleri
5. Rektörlük Merkezindeki işçilerin izin ve her türlü rapor işlemleri ile ilgili yazışmalar
6. Sürekli İşçilerin 4857 Sayılı İş Kanunu ve İcra Kanunundan doğan hukuki yazışmaları
7. TYP Kapsamında istihdam edilen maaş, icra işlemleri
     
     
Ulaştırma ve Çevre Şube Müdürlüğü Görev Tanımları
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
Harun KOCA ARAÇLAR AMİRİ
ÇEVRE SORUMLUSU
1. Üniversitemiz Merkez yerleşkesi dış mekânlarının (park, bahçe v.b.) bakım işlerini takip etmek,
2. Üniversitemizce açık alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, merkez ve ilçe birimlerimiz mezuniyet törenlerinde ve
ihtiyaç duyulduğunda tüm birimlerimize teknik destek sağlamak,
3. Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda olan ısı merkezlerindeki kalorifer kazanlarını yaktırmak ve takip etmek,
4. Birimlerden gelen mal/malzeme ve bakım onarım taleplerinin doğrudan temin ile piyasadan satın alınmasını sağlamak,
5. Taşınır malzemelerin kayıtlardan terkini ile demir aksamlıların mevzuat çerçevesinde satışını gerçekleştirmek,
6. Üniversitemize ait hizmet araçları ve ihale yolu ile temin edilen hizmet araçlarının  sevk ve idaresini yapmak,
7. Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım-onarım, sigorta, muayene v.b. iş ve işlemlerini yürütmek,
8. Araç kiralama hizmet alımı ihalesi iş ve işlemlerini sözleşme ve şartname hükümleri doğrultusunda takip etmek,
9. Üniversitemiz teknik işlerini yürüten sürekli işçilerin sevk ve idaresini yapmak,
10. 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Başkanlık gerçekleştirme görevini yürütmek,
11. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek
MEHMET YİĞİT BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Baş Şoför
AYDIN KIRKAYA BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Üniversitemiz hizmet araçları ile ulaşım sağlamak
VEDAT KORKMAZ TEKNİSYEN Üniversitemiz hizmet araçları ile ulaşım sağlamak
CANER MERT ŞEF Makam Şoförlüğü
ENES YÜCEL ŞOFÖR Üniversitemiz hizmet araçları ile ulaşım sağlamak
ENGİN KUNT ŞOFÖR Üniversitemiz hizmet araçları ile ulaşım sağlamak
MURAT DEMİRAL ŞOFÖR Üniversitemiz hizmet araçları ile ulaşım sağlamak
TUNCAY BAYRAKTAR ŞOFÖR Üniversitemiz hizmet araçları ile ulaşım sağlamak
RECAİ ŞENYÜZ TEKNİSYEN Üniversitemiz hizmet araçları ile ulaşım sağlamak
AYHAN ÖKSÜZOĞLU HİZMETLİ Üniversitemiz hizmet araçları ile ulaşım sağlamak
Şenol ÇINAR TEKNİK BAKIM PERSONELİ Bakım-Onarım
AHMET AKIN TEKNİK BAKIM PERSONELİ Bakım-Onarım
MURAT YILMAZ TEKNİK BAKIM PERSONELİ Bakım-Onarım
HASAN GÜLMÜŞ TEKNİK BAKIM PERSONELİ Bakım-Onarım
ADEM YAVUZ TEKNİK BAKIM PERSONELİ Bakım-Onarım
RAMAZAN ZENEN TEKNİK BAKIM PERSONELİ Bakım Onarım
HÜSEYİN YILMAZ TEMİZLİK PERSONELİ Üniversitemiz bina ve çevre temizlik hizmetini yürütmek
MUSTAFA DAMCI TEMİZLİK PERSONELİ Üniversitemiz bina ve çevre temizlik hizmetini yürütmek
ADEM YAVUZ TEMİZLİK PERSONELİ Üniversitemiz bina ve çevre temizlik hizmetini yürütmek
UĞUR KIRAN TEMİZLİK PERSONELİ Üniversitemiz bina ve çevre temizlik hizmetini yürütmek
ABDULLAH DEMİR TEMİZLİK PERSONELİ Üniversitemiz bina ve çevre temizlik hizmetini yürütmek
FERDİ GÜNEYSU TEMİZLİK PERSONELİ Üniversitemiz bina ve çevre temizlik hizmetini yürütmek
Fatma ÇETİN YILDIZ TEMİZLİK PERSONELİ Üniversitemiz bina ve çevre temizlik hizmetini yürütmek
Melek KAÇAR TEMİZLİK PERSONELİ Üniversitemiz bina ve çevre temizlik hizmetini yürütmek
Yıldırım NALDEMİRCİOĞLU TEMİZLİK PERSONELİ Üniversitemiz bina ve çevre temizlik hizmetini yürütmek
     
Güvenlik Şube Müdürlüğü Görev Tanımları
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
CEMALETTİN KORKMAZ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ 1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında; Giresun Üniversitesinin merkez ve taşra teşkilatında
her türlü koruma ve güvenlik hizmeti vermek üzere, işleyişi sağlamak.
2. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 12. Maddesi ve
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 19.04.2015 tarih, B.05.1.EGM.0.11.08.01/3404-5218- 74415 sayı ve 5188 Sayılı Kanun ve
 Uygulama Yönetmeliğinde Gözetilecek Esaslar konulu 2005/42 Sayılı Genelgesine uygun olarak; Giresun Üniversitesi’nin
Koruma Planını hazırlamak, planın uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.
3. Giresun Üniversitesi’ne gelen ziyaretçiler ile ilgili tedbirler almak ve Makamın onayına sunmak.
4. Güvenlik Tedbirleri ile ilgili gerekli görülen noktalarda geçici ek tedbirlerin alınmasını sağlamak
5. Kampus sınırları içinde meydan gelen tüm olayları takip ederek tedbir almak ve Makamın onayına sunmak.
6. Güvenlik Tedbirleri ile ilgili gerekli görülen noktalarda geçici ek tedbirlerin alınmasını sağlamak
7. Koruma ve Güvenlik Hizmeti verilmesi amacıyla nöbet noktaları oluşturarak, Makamın onayına sunmak.
8. Koruma ve güvenlik hizmeti vermek üzere oluşturulan noktalara uygun “Nöbet yeri talimatı” düzenleyerek,
Makamın onayına sunmak.
9. Koruma ve güvenlik hizmeti vermek amacıyla oluşturulan Nöbet noktaları ile ilgili talimatların uygulanmasını sağlamak üzere denetleme yapmak.
10. Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelinin idaresini sağlamak.
11. Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin özlük işlerini takip etmek.
12. Personelin çalışma programını düzenleyerek, “Nöbet çizelgelerini” hazırlamak.
13. Birimle ilgili yazışmaları takip etmek,  gerekli yazışmaları sevk ve idaresini yapmak.
14. Mahiyetindeki personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirmek, eğitim programlarının yapılmasını sağlamak.
15. Bağlı olduğu yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak
FATİH KARA GÜVENLİK ŞEFİ 1. Kendisine verilen görevleri; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun bağlı tüzük, yönetmelik ve diğer
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.
2. Nöbet yerindeki talimatlara uygun hareket edilmesini takip ve kontrol etmek.
3. Nöbet noktalarında kontrol ve denetim yapmak, yapılan kontrol ve denetimlerle ilgili rapor hazırlayarak, Makama bildirmek.
4. Hazırlanan Aylık Nöbet Listesine göre, Özel Güvenlik Görevlilerini görev yerlerine sevk etmek.
5. Nöbet noktalarında bulunan görev ekipmanlarının sağlam, nöbet yerinin tertipli ve düzenli olmasını sağlamak.
6. Güvenlik Görevlilerinin giyim yardımlarını takip etmek.
7. Makamın yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili personel, kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak.
8. Nöbet hizmetlerinde kullanılan malzeme, teçhizat ve eşyaların her zaman çalışır vaziyette olmasını sağlamak.
9. Personelin yıllık/hastalık/mazeret izinlerini ve diğer genel yazışmaları düzenleyerek, Makama sunmak.
10. Aylık Nöbet listelerini hazırlamak, Makama sunmak.
11. Nöbet Noktaları Nöbet Devir Teslim defterlerini kontrol etmek.
12. Güvenlik Görevlilerine ait izin işlemlerinin takibini yapmak.
13. Bağlı olduğu yöneticiler tarafından verilen diğer işleri yapmak.
14. Güvenlik Şube Müdürünün olmadığı hallerde Güvenlik Şube Müdürüne ait sorumlulukları yerine getirmek, yetkilerini kullanmak
ERHAN ÇAKRAK  GÜVENLİK SORUMLUSU 1. İlgili Kanun, Yasa ve Yönetmeliğe bağlı kalarak Üniversite mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliği sağlamak.
2. Çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarını sağlamak.
3. Kampüs içerisinde bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunması ve güvenliğini sağlamak.
4. Birim Sorumlusu tarafından hazırlanan Özel Güvenlik Görevlilerinin nöbet listelerinin uygunluk kontrolünü yapmak.
5. Millî bayramlar, bahar şenlikleri, açılış ve mezuniyet törenleri, konferans, sempozyum, toplantı, önemli gün ve etkinliklerde
ilgili birimlerle koordineli olarak alınması gerekli güvenlik tedbirlerinin almasını sağlamak.
6. Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı birim sorumlusu ve özel güvenlik görevlilerinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi,
her görev yerinin özelliğine uygun özel talimatlarının uygulanmasını sağlamak.
7. Gece ve gündüz özel güvenlik teşkilatı mensuplarını denetlemek, bu denetimler sırasında tespit edilen ihtiyaç ve eksiklikleri gidermek.
8. Üniversitemize Merkez Kampüs içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine 5188 Sayılı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve aynı Kanuna ait Yönetmelik kapsamına ilişkin nöbet ve çalışma koşullarını sağlamak ve
gerekli denetimlerde bulunarak koordinasyon görevini yerine getirmek.
9. Üniversite alanlarında olağanüstü durumlarda meydana gelen olumsuzluklarda gerekli tutanakları ve yazışmaları yaparak
ilgili birimlere sevkini sağlamak
10. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
11. Kamera sistemlerinin her daim çalışır olmasını sağlamak gerekli durumlarda teknik ekibe haber vermek.
12. 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak güvenlik hizmetlerini yürütmek. Gerektiğinde İl Emniyet Müdürlüğü ile
koordineli şekilde çalışmak.
AHMET ALTUNBAŞ GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1. Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Anayasa ve Kanunlara Sadık Kalarak Faaliyette
Bulunmakla Yükümlüdürler” hükmüne uymak.
AHMET DEMİR
AHMET TURAN
ALİ NACİ SOYDEMİR
ARİF ÇAKMANUS
BAHTIM ÖZCAN
BİROL GÜLDÜ
BURHAN DAMCI
CAN ÇİLESİZ
CANER TIĞLI
EFDAL GÜMÜŞ 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
ENDER ATAMER 3. 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğine uygun olarak güvenlik hizmetlerini yürütmek.
ERKAN SARIKAYA 4. Görevi ile ilgili diğer yasa ve yönetmelikleri takip etmek.
GAMZE ÇORUH 5. Göreve başlarken görev mahallini kontrol etmek, görülen eksiklikleri rapor etmek.
GÖKHAN ALMALI 6. Görevlerinin hassas olduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek.
HAKAN KARA 7. Kıyafetlileri Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine ait üniformalara ilişkin yönergeye uygun olarak giymek.
HALİL AKGÜN 8. Kampüs içinde panolara, direklere, duvarlara, binalara ya da herhangi bir yere, idarece verilmiş izin olmadan, çıkartma, ilan, afiş,
pankart, fotoğraf vs. yapıştırılması, atılması, dağıtılması ve yazılar yazılmasına engel olmak ve durumu amirlerine rapor etmek.
HASAN YILMAZ 9. Kampüs içine özel izin olmadan pazarlamacı, satıcı vs. girişine müsaade etmemek.
HAŞİM NALDEMİR 10. Gece ya da gündüz nöbet sırasında tehlikeli görülen, şüphelenilen durumları ilgililere bildirmek, gerekirse bu durumları tutanak
altına almak.
HATİCE BOZAN 11. Zimmetine verilen araç ve gereçleri usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmek.
HATUN ÇİÇEKÇİ 12. Devlete ait malzemeyi resmi amacına ve görevine uygun olarak kullanmak.
HÜSEYİN YILMAZ 13. Zimmetinde bulunan devlete ait malzeme (Telsiz, Telefon, Bilgisayar vs.) resmi amacına ve görevine uygun olarak kullanmak, 
İLKAY ACAR BİŞGİN 14. Nöbet noktalarına iş ile ilgisi olmayan şahısların girmesine müsaade etmemek, bu şahıslara ait çanta, kitap, anahtar, paket, zarf vb.
malzemeler emanet almamak, nöbet noktası önünde ve içinde başkalarının oturmasına izin vermemek.
İLKER KARA 15. Binaları periyodik aralıklarla dolaşarak gereksiz olarak yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden
olan her şeye müdahale etmek.
İZZET KILINÇ 16. Özellikle geceleri giriş kapılarını kontrol ederek kapatmak.
KAAN ÇÖCEN 17. İzin taleplerini, idarenin çalışma sistemini aksatmayacak şekilde istemek ve kullanmak.
KADİR AKKAYA 18. Aynı anda birden fazla güvelik görevlisi nöbet tutuyorsa dönüşümlü olarak devriye atmak.
MEHMET GÜLTEKİN 19. Hafta içi mesai bitiminden sonra ve hafta sonu gerektiğinde bina, salon vb. yerleri açmak ve kapatmak
MEHMET KAVİ 20. Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak.
MESUT IŞIK 21. Kuruma gelmiş olan herhangi bir evrak, koli vb. malzemeyi gereken birime yönlendirme yapmak, şüphe arz eden paket vb.
malzeme hakkında geciktirmeden amirlere bilgi vermek.
MURAT KARAKUŞ 22. Görev yerine zamanında gelip zamanında ayrılmak ve nöbet bitiş saatinde devir-teslim yapılmadan nöbet yerini terk etmemek.
MURAT ŞAHİN 23. Görev esnasında yerleşke içerisinde düzenli devriye hizmeti yapmak, maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek olumsuz
durumları önlemek.
MURAT TÜTÜNCÜ 24. Ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak ve onları istedikleri birimlere yönlendirmek.
MUSTAFA HUN 25. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından verilen görev alanı ve tanımı ile ilgili diğer görevleri yapmak.
MUSTAFA İBRAHİM YENAL 26. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Güvenlik Şube Müdürlüğüne karşı sorumludur.
MUSTAFA KARAKAYA
MUSTAFA KÜÇÜK
MUSTAFA ŞİRİN
MUZAFFER KEFAL
NERMİN DEMİRKILIÇ
PINAR KILINÇ
SEÇKİN KOÇ
SELÇUK ÜZEYİR
SEMİH KABACAOĞLU
SİNAN MUMCUOĞLU
ŞENOL DEMİRTAŞ
TANER KARADENİZ
TEVFİK YILMAZ
TUĞÇE HARŞIT
TUNCAY DEMİRKILIÇ
TÜLAY COŞ
UFUK KARADENİZ
VOLKAN GÜROL
YAHYA KILIÇASLAN
YILDIZ GÜZEL
ZAFER GÖKÇE
ZAFER VURGUNCU
ZEYNEP USUL
     
Sivil Savunma Birimi Görev Tanımları
ADI SOYADI UNVANI GÖREV ve SORUMLULUKLARI
ERTUĞRUL YALÇIN SİVİL SAVUNMA UZMANI 1. Afet ve Acil Durum Eylem ve Sivil Savunma Planlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak,
2.  Acil durum ekip personelinin (sivil savunma servisleri) kuruluşunu sağlamak, eğitimlerini yaptırmak,
3. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç-gereç ve malzemenin tedarik ve teminini, ilgili birimlerle
koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
5.  Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve
bütçeye konulmasını sağlamak,
6. Gerektiğinde, üniversitede KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) savunma, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları
ile ilgili işleri, ilgili kurum ve kuruluş ile üniversite içinde ilgili birimlerle koordineli olarak yaptırılmasını sağlamak,
7. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin üniversitede uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme
tedbirlerini denetlemek,
8. Üniversite içerisinde (gerektiğinde) ikaz ve alarm haberlerinin alınıp yayılmasını, tahliye ve sığınaklarla ilgili hizmetlerin
düzenlemesini ve yürütmesini sağlamak,
9. Afet ve acil durum yönetimi, sivil savunma hizmetleri, KBRN tehdit ve tehlikeleri, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında
üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilere eğitim vermek,
10. Afet ve acil durum yönetimi, sivil savunma ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda üniversite adına sekretarya
hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili yapılacak tatbikatlarda üniversiteyi temsil etmek ve gerektiğinde kurum içerisinde
tatbikatlar düzenlenmesini sağlamak,
11. Üniversitenin denetimine tabii birimlerinde yürütülen sivil savunma, afet ve acil durum yönetimi ve koruyucu güvenlik
hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayarak, üst yönetim (Rektör) adına hizmetlerin takip, kontrol ve denetimini yapmak,
12. Afet ve acil durum yönetimini gerektiren hallerde kurulacak Afet ve Acil Durum Yönetim Biriminin sekretarya hizmetini yürütmek;
bu amaçla, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (Giresun AFAD) ile koordinasyonu sağlamak,
13. Yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Üniversite ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Giresun AFAD) ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
14.  Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve kurumla ilgili hususların yerine getirmesini sağlamak,
15. İlgili mevzuat uyarınca, üst yönetici tarafından verilen görevleri yapmak,