Kanun, Yönetmelik ve Diğer Mevzuat

A. KANUNLAR
 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 3. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
 4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 6. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 7. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 8. 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
 9. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 10. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 11. 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
 12. 1475 Sayılı İş Kanunu
 13. 4857 Sayılı İş Kanunu
 14. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 15. 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
 16. 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
 17. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 18. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 19. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 20. 204 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
 21. 6098 Sayılı Borçlar Kanunu
 22. 4721 Sayılı Medeni Kanun

B. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
 1. 375 Sayılı K.H.K.
 2. 696 Sayılı K.H.K.

C. YÖNETMELİKLER
 1. Kamu Konutları Yönetmeliği 
 2. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 3. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 4. Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
 5. Taşınır Mal Yönetmeliği
 6. Merkezi yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

D. TEBLİĞLER
 1. Kamu İhale Genel Tebliği

E. YÖNERGELER
 1. Giresun Üniversitesi EBYS ve İmza Yetkileri Yönergesi
 2. Giresun Üniversitesi Konut Yönergesi
 3. Giresun Üniversitesi Bina ve Tesislerin Yangından Korunmasına İlişkin Yönerge
 4. Giresun Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
 5. Giresun Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
 6. Giresun Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi
 7. Giresun Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
 8. Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi

F. USUL VE ESASLAR
 1. Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilecek Usul ve Esaslar