İç Kontrol

A. İÇ KONTROL HAKKINDA

1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2-İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları
3-İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
4-Kamu İç Kontrol Rehberi 2014
5-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
6-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
7-Kamu İç Kontrol Standartları
8-İç Kontrol Komisyonu
9. Stratejik Plan 2020-2024


B. İÇ KONTROL STANDARTLARI

1. Hizmet Standartları
2. Hizmet Envanteri
3. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
4. Organizasyon Şeması
5. Misyon ve Vizyon
6. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Tanımı
7. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akışı Şeması
8.  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Birimler Görev Tanımları
9. Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesi

C. PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

1. 2886 S.K. Taşınmaz Kiralama İş Akış Şeması
2. 4734 S.K. İhale Süreci İş Akış Şeması
3. Doğrudan Temin İş Akış Şeması
4. Devlet Malzeme Ofisi Alımları İş Akış Şeması
5. Lojman Tahsisi İş Akış Şeması
6. Lojman Tahsis Listesi İş Akış Şeması
7. Lojman Teslim Alma İş Akış Şeması
8. Sürekli İşçi Kıdem Tazminatı Ödemesi İş Akış Şeması
9. Sürekli İşçi Birimi İş Akış Şeması
10. Taşınır Çıkış İşlemi İş Akış Şeması
11. Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
12. Doğalgaz Fatura Ödemesi İş Akış Şeması
13. Elektrik Fatura Ödemesi İş Akış Şeması
14. Su Faturası Ödemesi İş Akış Şeması
15. Telefon Fatura Ödemesi İş Akış Şeması
16. Resmi Araç Görevi İş Akış Şeması
17. Taşıt Görev İş Akış Şeması
18. Zimmet Verme İşlemi İş Akış Süreci
19. BES İşlemi İş Akış Şeması
20. Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
21. Kıdem Tazminatı İşlemleri İş Akış Şeması
22. MUHSGK İşlemleri İş Akış Şeması
23. İcra İşlemleri İş Akış Şeması
24. Maaş İşlemi İş Akış Şeması
25. Rücu İşlemleri İş Akış Şeması
26. Güvenlik Birimi İş Akış Şeması